Het College van Diakenen bestaat uit de diakenen van de vier wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Alblasserdam.

De taken van de diakenen zijn het deelnemen aan kerkenraadsvergaderingen, het organiseren en uitvoeren van de diaconiecollecten in de kerkdienst en de voorbereiding en begeleiding van de Avondmaalsviering.

Het College vergadert 6 keer per jaar. Op wijkniveau vergaderen de diakenen van  de Ontmoetingskerk 6 keer per jaar of vaker indien nodig. Voor de dagelijkse gang van zaken is uit het College van Diakenen een Dagelijks Bestuur samengesteld.

Naast de kerntaken van de diakenen kennen wij in ons College van Diakenen ook de volgende taken:

- Vakantiebemiddeling voor langdurig zieken en voor hen die zich moeilijk bewegen

- Bemiddeling voor een verblijf in 'De Herberg'

- Het begeleiden en aansturen van Hervormde Vrijwilligers Dienst

- Het praktisch ondersteunen van de Voedsel- en Kledingbank in Alblasserdam

- Het onderhouden van contacten met de burgerlijke gemeente en andere diaconaal relevante organisaties

- Participeren in het Diaconaal Platform Alblasserdam

- Oprichting (2015) en instandhouding SchuldHulpMaatje locatie Alblasserdam

- Zorgdragen voor de Dorcas voedsel actie

 

De wijkdiaconie houdt zich o.a  ook bezig met:

- Plantjes bezorgen bij de bewoners van De Alblashof rond Dankdag

- Het verzorgen van een kerstattentie voor ouderen en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

- Aandacht vragen voor en geven aan de diaconale- en zendingsprojecten die de wijkgemeente steunt

- De bestemming van de bloemen na de kerkdienst.

 

Voor vragen betreffende de wijkdiaconie kunt u een mail sturen naar: diaconie@ontmoetingskerkalblasserdam.nl

 

Bestemmingen van de projectbussen.

Bij de uitgang van de kerk wordt de mogelijkheid geboden om geld te geven voor de projecten die gesteund worden door onze kerk.

In de eerste vier maanden van het jaar is het geld bestemd voor Yezidi families in Erbil in Koerdisch Irak. Jacomine Lemoine heeft deze families ontmoet toen zij daar met haar man woonde. Haar man is inmiddels overleden en zij woont in Frankrijk. Op haar website is informatie te vinden over dit project. Gerard van Driesten is de contactpersoon voor de Ontmoetingskerk.

Van mei t/m augustus 2020 steunen we een nieuw project: Dutch Dental Care Foundation. Deze stichting is 12 jaar geleden opgericht om op Keniaanse scholen curatieve en preventieve tandheelkunde te verzorgen, vooral voor scholieren. Contactpersoon is Heidi Peeters, mondhygiëniste.

In de laatste vier maanden van het jaar steunen we een project van ZOA. In Thaudaunggy in Myanmar worden samen met lokale organisaties drinkwatersystemen aangelegd, worden er toiletten gebouwd en wordt er aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne. Contactpersoon is Cor Baerveldt.

 

 

 

Bestemmingen van de zendingsbussen

Midden in het centrum van Dordrecht is een inloophuiskamer, het Diaconaal Aandachtscentrum, waar bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom zijn. Het centrum is voor 100 % afhankelijk van giften. De opbrengst van de zendingsbussen is in het eerste half jaar van 2020 bestemd voor dit project.

In De Glind, een klein dorp dat valt onder de gemeente Barneveld zijn 28 professionele gezinshuizen gevestigd. Deze huizen zijn onderdeel van de Rudolph stichting. Deze stichting vangt uithuisgeplaatste kinderen op en zet zich in voor een evenwichtige omgeving, zodat ze op kunnen groeien tot zelfredzame mensen. In de tweede helft van 2020 is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor dit project.